Regulamin konkursu
§ 1. Cel i zakres Konkursu
 1. Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu data science oraz wyłonienie najciekawszych prac magisterskich, które powstały w tym obszarze na polskich uczelniach.
 2. Zakres konkursu obejmuje:
  1. Innowacyjne zastosowania istniejących metod analizy danych,
  2. opracowanie nowych narzędzi lub metod uczenia maszynowego, analizy danych,
  3. badanie właściwości metod lub narzędzi analizy danych.
§ 2. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu
 1. Organizatorem konkursu Data Science Masters (dalej: „Konkurs”) jest Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa (dalej: „Organizator”).
 2. Współorganizatorem konkursu jest firma Nethone Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000635459, NIP: 5223070603, REGON: 365348186 (dalej: „Współorganizator”).
§ 3. Czas trwania konkursu
 1. Konkurs rozpocznie się 20.11.2017 roku i zakończy 14.03.2018 roku (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
 2. Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi do dnia 1.03.2018 r
§ 4. Komisja konkursowa
 1. Nad prawidłową organizacją i przebiegiem Konkursu, a w szczególności dokonaniem oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonieniem Zwycięzców Konkursu, czuwać będzie Komisja Konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą:
  1. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW (Politechnika Warszawska, przewodniczący komisji)
  2. dr hab. inż. Maciej Grzenda (Politechnika Warszawska)
  3. prof. dr hab. inż. Andrzej Polański (Politechnika śląska)
  4. dr hab. Michał Ramsza, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa)
  5. prof. dr hab. Anna Gambin (Uniwersytet Warszawski)
  6. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski (Politechnika Warszawska)
 2. Komisja ocenia, czy dana praca może być uznana za pracę z zakresu uczenia maszynowego lub analizy danych, a tym samym, czy może być dopuszczona do Konkursu.
 3. Oceny prac zgłoszonych do konkursu dokonują członkowie Komisji albo niezależni Recenzenci wybrani przez Komisję Konkursową.
 4. Każda praca oceniana jest przez dwie osoby.
 5. W ocenie prac kluczową rolę odgrywają walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników. Szczegółowe kryteria oceny prac obejmują:
  • Znaczenie zagadnienia badanego w pracy, wpływ uzyskanego rozwiązania na rozwój dziedziny (0−10 pkt)
  • Jakość rozwiązania, możliwość wykorzystania przez inne zespoły badawcze (0−10 pkt)
  • Potencjalna publikowalność rezultatów, dotychczasowe ich upowszechnienie (0−10 pkt)
 6. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień na podstawie otrzymanych recenzji.
§ 5. Warunki wzięcia udziału w Konkursie
 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych będące absolwentami studiów magisterskich polskich publicznych uczelni na kierunkach: informatyka, matematyka, ekonometria oraz kierunkach pokrewnych.
 2. Do Konkursu zgłaszać się można poprzez formularz online pod adresem www.datasciencemasters.edu.pl
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie koniecznym jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa .par § 8 ust. 3, na potrzeby realizacji Konkursu.
 4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana warunkami Regulaminu.
§ 6. Zasady i przebieg konkursu
 1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony konkursowej www.datasciencemasters.edu.pl (dalej “Strona”).
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest w terminie do dnia 20 stycznia 2018 roku do:
  1. Wypełnienia Formularza zgłoszeniowego na Stronie, za pośrednictwem którego Uczestnik poda swoje dane osobowe oraz wyrazi zgody określone Regulaminem (zgoda na postanowienia Regulaminu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu)
  2. Przesłanie pracy magisterskiej z zakresu data science, która została obroniona na polskiej wyższej uczelni publicznej/niepublicznej między 1 stycznia 2016 roku a 31 grudnia 2017 r. (dalej “Praca Konkursowa”).
 3. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.
 4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace: związane z tematyką Konkursu, spełniające warunki, o których mowa w Regulaminie, co do których Uczestnik posiada prawa autorskie.
 5. Komisja Konkursowa dokona oceny Prac uwzględniając: znaczenie zagadnienia badanego w pracy, wpływ uzyskanego rozwiązania na rozwój dziedziny (0−10 pkt.) jakość rozwiązania, możliwość wykorzystania przez inne zespoły badawcze (0−10 pkt), potencjalną publikowalność rezultatów, dotychczasowe ich upowszechnienie (0−10 pkt)
 6. Laureaci Konkursu
  (dalej „Zwycięzcy”)
  zostaną powiadomieni poprzez ogłoszone na stronie www.datasciencemasters.edu.pl.
§ 7. Nagrody
 1. Nagrody w konkursie zostaną przyznane przez Komisję Konkursową i ufundowane przez Współorganizatora trzem najlepszym Pracom Konkursowym w następujący sposób:
  • Nagroda I stopnia w wysokości 5000 zł
  • Nagroda II stopnia w wysokości 2500 zł
  • Nagroda III stopnia w wysokości 1000 zł.
 2. Sponsorem Nagrody jest Współorganizator.
 3. Do wartości Nagrody dodana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
 4. Współorganizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
 5. Nagroda zostanie przelana na konta zwycięzców w terminie do 30 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu i przekazania przez Zwycięzców danych potrzebnych do wykonania przelewu bankowego.
 6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Współorganizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję lub nie przyznania jej wcale.
 7. Współorganizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, a także potwierdzenia jego pełnoletności. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu.
 8. Podsumowanie Konkursu odbędzie się podczas finałowej gali, podczas której Zwycięzcy wygłoszą prezentacje przedstawiające wyniki zawarte w nagrodzonych pracach konkursowych.
§ 8. Prawa i obowiązki Organizatora
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
  • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  • jeżeli w stosunku do ich Pracy Konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności co do rozpowszechniania wizerunku osoby utrwalonej w Pracy Konkursowej lub naruszenia praw autorskich.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie
§ 9. Prawa własności intelektualnej do Prac
 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.; dalej, „Ustawa”) oraz, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej wizerunku Uczestnika oraz osób trzecich.
 2. Współorganizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, będących utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz Promocji własnej oraz zezwolenie na rozpowszechnianie fragmentów Pracy przez okres 3 lat od wyłonienia Zwycięzców Konkursu, z zastrzeżeniem zachowania prawa do pierwszeństwa opublikowania pracy przez uczelnię, na której Praca Konkursowa powstała, wynikającym z art. 15a Ustawy.
 3. Współorganizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej Zwycięzcy, t.j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie w celu przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz promocji własnej przez okres 3 lat od wyłonienia laureatów Konkursu.
 4. Współorganizator jest uprawniony do korzystania z utrwalonego w ramach Konkursu wizerunku Uczestnika i innych osób w sposób umożliwiający korzystanie z Pracy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Współorganizatora. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Prac lub możliwość korzystania z utrwalonego na Pracy wizerunku osób fizycznych.
 6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Współorganizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Współorganizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulamin
 7. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
§ 10. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorami danych osobowych Uczestników są Organizator i Współorganizator („gdy osobno określani jako: „Administrator”)
 2. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Współorganizatorowi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 3. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko, uczelnia i miasto, imię i nazwisko promotora pracy, adres e-mail promotora
 4. Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: [email protected] Podanie danych osobowych, o których mowa w §4 ust. 7 pkt 1 a, jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
§ 11. Reklamacje
 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na adres [email protected] z dopiskiem Reklamacja.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
§ 12. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na Stronie oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: [email protected]